Please enable JavaScript to view this site.

BINETIX NETWORK

Navigation: Solutions > User Guides > BINETIX PTM™ (Български) > Банкови документарни операции > Справочна информация

Детайлна справка в регистър "Получени банкови гаранции"

Scroll Prev Top Next More
ptm_report_9

Вие разполагате с функционални възможности за филтриране и групиране на записите в регистъра. Работата с документарните досиета е унифицирана. Допълнителна информация за начина на ползване на функционалните възможности е предоставена в глава "Организиране на документарния регистър".

Може да филтрирате табличните данни по:

Дати - може да посочите времеви диапазон от дата на превод и/или до дата на превод;

Референтни номера - може да въведете конкретен референтен номер, по който да се търси; Допълнително може да посочите е свързан референтен номер към документарното досие, ако такъв е наличен и въвеждан при обработката му;

Суми - може да заявите филтриране на записи по паричен целеви диапазон за суми над и/или под определени нива;

Имена от Клиентския регистър:

ptm_file_filter_names

Наредител - отворете панела "Филтър по имена на клиент" - може да посочите някое от достъпните за филтриране полета на Наредител;

Бенефициент - отворете панела "Филтър по имена на клиент" - може да посочите някое от достъпните за филтриране полета на Бенефициент;

Банка на бенефициента - изберете като критерии за "Сортиране по" полето "Платим при банка". Разполагате с възможност да комбинирате данните по повече от 60 критерия, които са изброени и достъпни в "Сортиране по";

Обслужващо поделение - посочете сигнатура на обслужващото звено/клон от инфраструктурата на организацията, за която работите;

Статус - посочете работен статус от падащото меню.

Copyright © 2013-2021 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.