Please enable JavaScript to view this site.

BINETIX NETWORK

Падежникът е специализирана обобщаваща справка на всички видове падежни събития, които са регистрирани и обработвани при работа с документарни операции в Системата. Падежникът е мощно помощно средство в ръцете на банковия служител, с помощта на което може да се наблюдават критични дати за плащания на суми, периодични такси, разсрочени плащания и други събития към клиенти на банката.

Експерт може в няколко стъпки да филтрира, групира и преглежда документарни досиета свързани с конкретни падежи:

1)Да филтрира по едно или няколко полета (описани по-долу);

2)Да филтрира и групира (повече информация за работа с филтри и групиране е предоставена тук);

3)Да преглежда, сортира и организира табличните данни.

ptm_report_11

Вие разполагате с функционални възможности за филтриране и групиране на записите в регистъра.

Може да филтрирате табличните данни по:

Вид регистър (платежен канал)

Дати - може да посочите времеви диапазон от начална и/или крайна дата на падеж

Референтни номера - може да въведете конкретен референтен номер, по който да се търси

Имена от Клиентския регистър:

ptm_file_filter_names

Наредител - отворете панела "Филтър по имена на клиент" - може да посочите някое от достъпните за филтриране полета на Наредител;

Бенефициент (платец) - отворете панела "Филтър по имена на клиент" - може да посочите някое от достъпните за филтриране полета на Бенефициент;

Обслужващо поделение

Copyright © 2013-2021 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.